รายงานผลงบการเงิน
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
 
 

รายงานผลงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
        ไตรมาส 3     

30  เมษายน   2555
งบกระแสเงินสด อ่านเอกสาร  PDF
งบกระทบยอด อ่านเอกสาร  PDF
งบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสด อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป1 อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1 อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2 อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3 อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 55 อ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบ อ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF

31  พฤษภาคม  2555
งบกระทบยอด อ่านเอกสาร  PDF
งบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสด อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐาน อ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบ อ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF

30  มิถุนายน  2555
งบกระทบยอด อ่านเอกสาร  PDF
งบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสด อ่านเอกสาร  PDF
งบรายได้ประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐาน อ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
         ไตรมาส 4

31  กรกฎาคม  2555
งบกระทบยอด อ่านเอกสาร  PDF
งบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสด อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐาน อ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบ อ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF

31  สิงหาคม  2555
งบกระทบยอด อ่านเอกสาร  PDF
งบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF
งบบัญชีทรัพย์สิน อ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสด อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐาน อ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบ อ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  PDF

30 กันยายน 2555
งบทบลอง อ่านเอกสาร  Excel
งบบัญชีทรัพย์สิน อ่านเอกสาร  Excel
งบรับ - จ่าย เงินสด อ่านเอกสาร  Excel
เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย อ่านเอกสาร  Excel
งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ อ่านเอกสาร  Excel
รายละเอียด  ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน อ่านเอกสาร  Excel
งบแสดงฐานะการเงิน (แบบบัญชี) อ่านเอกสาร  Excel
หมายเหตุประกอบงบทดลอง อ่านเอกสาร  Excel
 
รายงานผลงบการเงิน
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2559
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2554
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY