รายงานผลงบการเงิน
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
 
 
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
งบทดลอง
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
         ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
         รายจ่ายรอจ่าย
         รายจ่ายค้างจ่าย
         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
 
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF

 
งบทรัพย์สิน
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบเงินสะสม
         รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
 
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF

 
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน
 
อ่านเอกสาร PDF
 
รายงานผลงบการเงิน
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2559
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2554
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY