โครงสร้างการบริหารงาน
กองช่าง

กองช่าง
 
นายคอลิบ   ดอเลาะ
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมาน แวอาแซ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจักรพันธ์    รัตนสุนทร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอนิส  ตาเฮ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเอกพันธ์  ไชยนาพงษ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
  นางอังสนา  พิพัฒนพงษ์วงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงสร้างการบริหารงาน
- โครงสร้างองค์กร
- กองการศึกษา
- กองช่าง
- กองคลัง
- สำนักปลัด
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
- คณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY