ข่าวสาร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าสาป เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
โครงการซ่อมแซมถนนถนน คสล.สายทางซอยสาลอ หมู่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
โครงการก่อสร้างและขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคู
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาป
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Perfomsance Assessmant:LPA) ประจำปี ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พิธีเปิดตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป
งานแถลงข่าวตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป
   1 2 3 4 5 ... 18

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY