กิจกรรมเด่น
โครงการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุ"ชุมชนร่มเย็นของผู้สูงอายุ"
กิจกรรม"ปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา" ณ เทศบาลนครยะลา
ประมวลภาพ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านประจำปี 59 เพื่อแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
เทศบาลตำบลท่าสาป จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านประจำปี 59 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานบุคลากร เปิดโลกทัศน์ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าสาป
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร เปิดโลกทัศน์ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าสาป ณ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และกรุงเทพมหานครฯ
งานวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประมวลภาพกิจกรรม "ขอบคุณด้วยรักและห่วงใย ผู้ปฎิบัติงานเทศบาลตำบลท่าสาป
ประมวลภาพกิจกรรม"ขอบคุณด้วยรักและห่วงใย ผู้ปฎิบัติงานเทศบาลตำบลท่าสาป"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างสำนักงานพลังานจังหวัดยะลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างเทศบาลตำบลท่าสาปร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โครงการประกวดบ้านสะอาด ประจำปี 2558
   1 2 3 4 5 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY