ประกาศ
- ขอเชิญชวนผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือ คนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
- เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
- เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
- เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาปสมัยสามัญ สมัยที่3
- เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสุานะการมีชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาป เรื่อง นโยบายเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ (ข้าราชการและพนักงานจ้าง)เทศบาลตำบลท่าสาป พ.ศ.๒๕๕๘
- ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าสาป ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561)
- การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง
- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
- งบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลท่าสาป (พ.ศ.2559 -2561
- คำแนะนำการชำระภาษี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2556 - 2557
- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 25556
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประาณ พ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
- ประกาศใช้เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
- เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสะเตงนอก
   1 2 3 4 5

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY