แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาป เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป
.นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนประเมิน(LPA)ประจำปี ๒๕๕๙
เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
เทศบาลตำบลท่าสาป ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 lสิงหา มหาราชินี
   1 2 3 4 5 ... 19

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY