Webboard
www.thasap.go.th > ห้องนั่งเล่น > ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 3272)   
Webmaster
Admin
เมื่อ 1 ธันวาคม 2553 16:38 น.
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
nina
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 4 ธันวาคม 2553 08:57 น. [แจ้งลบ]
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพพลามัยสุขสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
เทิดมาตุภูมิ
Guest
ตอบ # 2 เมื่อ 17 ธันวาคม 2553 11:52 น. [แจ้งลบ]
"ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน��
เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว�
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
พิทักษ์ชาติ
Guest
plack_dream@hotmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 8 มกราคม 2554 13:06 น. [แจ้งลบ]
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พิทักษ์ชาติ
Guest
plack_dream@hotmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 8 มกราคม 2554 13:07 น. [แจ้งลบ]
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พิทักษ์ชาติ
Guest
plack_dream@hotmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 9 มกราคม 2554 07:58 น. [แจ้งลบ]
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ นานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 6 เมื่อ 9 มกราคม 2554 07:59 น. [แจ้งลบ]
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Big J
Guest
ตอบ # 7 เมื่อ 21 มีนาคม 2554 09:24 น. [แจ้งลบ]
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
JJ
Guest
ตอบ # 8 เมื่อ 22 มีนาคม 2554 09:21 น. [แจ้งลบ]
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
Big J
Guest
thanapol_lp@hotmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 23 มีนาคม 2554 10:51 น. [แจ้งลบ]
พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
Big J
Guest
ตอบ # 10 เมื่อ 24 มีนาคม 2554 09:03 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงทรงอุทิศพระองค์และทรงวิริยะอุตาสหะในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ ธรรมาภิบาลในแบบประชาธิปไตย แลความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
Big J
Guest
thanapol_lp@hotmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 25 มีนาคม 2554 09:05 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงทรงอุทิศพระองค์และทรงวิริยะอุตาสหะในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ ธรรมาภิบาลในแบบประชาธิปไตย แลความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
jewey
Guest
ตอบ # 12 เมื่อ 28 มีนาคม 2554 09:27 น. [แจ้งลบ]
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
เทิดมาตุภูมิ
Guest
ตอบ # 13 เมื่อ 28 มีนาคม 2554 18:53 น. [แจ้งลบ]
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
jewey
Guest
ตอบ # 14 เมื่อ 29 มีนาคม 2554 09:03 น. [แจ้งลบ]
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 15 เมื่อ 30 มีนาคม 2554 08:53 น. [แจ้งลบ]
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบชั่วฟ้าดินสลาย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 16 เมื่อ 31 มีนาคม 2554 10:31 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง เราเป็นคนไทยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 17 เมื่อ 1 เมษายน 2554 10:09 น. [แจ้งลบ]
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
พิทักษ์ชาติ
Guest
finexa21@hotmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 2 เมษายน 2554 12:54 น. [แจ้งลบ]
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
jewey
Guest
ตอบ # 19 เมื่อ 4 เมษายน 2554 09:09 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระปรีชาสามารถในการทรงเป็นนักคิด ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
jewey
Guest
ตอบ # 20 เมื่อ 5 เมษายน 2554 09:33 น. [แจ้งลบ]
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
jewey
Guest
ตอบ # 21 เมื่อ 7 เมษายน 2554 08:54 น. [แจ้งลบ]
jewey
Guest
ตอบ # 22 เมื่อ 8 เมษายน 2554 09:06 น. [แจ้งลบ]
สถาบันกษัติย์เป็นสถาบันศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 23 เมื่อ 10 เมษายน 2554 10:00 น. [แจ้งลบ]
ขอ อาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน คู่หลักชัยชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 24 เมื่อ 11 เมษายน 2554 10:08 น. [แจ้งลบ]
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบบำเพ็ญมาด้วยดีถึง ณ บัดนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ จงทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัยแข็งแรง และพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอความเจริญทั้งหลาย พระพรชัยและมิ่งมงคลทั้งมวล อีกทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ทุกประการ จงพลันสำเร็จแด่พระองค์ท่าน ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ
jewey
Guest
ตอบ # 25 เมื่อ 11 เมษายน 2554 10:20 น. [แจ้งลบ]
เทิดมาตุภูมิ
Guest
ตอบ # 26 เมื่อ 11 เมษายน 2554 13:39 น. [แจ้งลบ]
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แด่ปวงชนชาวไทย และขอให้ชาวไทยปรองดองกัน เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะได้มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุข เราชาวไทยก็จะได้มีความสุข มีความร่มเย็น และกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม มาร่วมกันทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ชาวไทยตลอดกาลนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 27 เมื่อ 12 เมษายน 2554 08:21 น. [แจ้งลบ]
ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน
ถึงสุดแคว้นแดนสยามก็สดใส
น้ำพระทัยหลั่งรินสู่เหนือใต้
ทั่วทุกภาครวมใจร่วมเทิดไท้
องค์ทรงชัยพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 28 เมื่อ 18 เมษายน 2554 08:35 น. [แจ้งลบ]
84 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า
ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน
ทศพิธ ราชธรรม น้อมนำกาล
พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย
เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน
ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย
น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม
jewey
Guest
ตอบ # 29 เมื่อ 18 เมษายน 2554 10:58 น. [แจ้งลบ]
ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้
พิทักษ์ชาติ
Guest
ตอบ # 30 เมื่อ 19 เมษายน 2554 09:53 น. [แจ้งลบ]
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY