ท่ า ส า ป เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว


 
ตำบลก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล
ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
รักษ์สิ่งแวดล้อม
  
 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
บนพื้นฐานของความเสมอภาค
 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลท่าสาป
ท่านสามารถแจ้งเบาะแส/พบเห็นการประพฤติมิชอบ
ผ่านช่องทาง Line Official โดยสามารถแสกน QR cade
เมื่อเราได้รับข้อความของท่านแล้ว จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนจะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าสาปทุกท่าน กระผม นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาเป็นตัวแทนการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการทำงาน โดยยึดหลักให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนรรมต่าง ๆ กระผมและคณะผู้บริหาร ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด

แต่เนื่องด้วยในปีนี้ ประเทศไทยได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างที่ทุกท่านทราบมา โดยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาปของเรา ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ทำให้การจัดทำโครงการบางโครงการของเทศบาลฯ ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงานในชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ตลอดจนจิตอาสาตำบลท่าสาป และหน่วยงานภายนอกที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ทำให้พวกเราทุกคนผ่านสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ ที่สำคัญได้เห็นภาพแห่งความรักความสามัคคีของพี่น้องในชุมชน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาตำบลท่าสาปให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาปด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่ยังยืนสืบต่อไป

 
 
image
 

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com