ท่ า ส า ป เ มื อ ง เ ก่ า


 
ตำบลก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล
ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
รักษ์สิ่งแวดล้อม
  
 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
บนพื้นฐานของความเสมอภาค
 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลท่าสาป
ท่านสามารถแจ้งเบาะแส/พบเห็นการประพฤติมิชอบ
ผ่านช่องทาง Line Official โดยสามารถแสกน QR cade
เมื่อเราได้รับข้อความของท่านแล้ว จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนจะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

image
 
นายมะสดี หะยีปิ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป
 
สวัสดี พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับ ผมนายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาปได้ตระหนักเสมอว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดสมกับที่ประชาชนได้ไว้วางใจเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลท่าสาปของเราให้เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ และการเมืองภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือบริหารด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และจะนำพาตำบลท่าสาปไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป เทศบาลตำบลท่าสาปได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตำบลท่าสาป ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องตำบลท่าสาป และที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสาป ซึ่งผลการปฏิบัติงานประสบความความสำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป และภาครัฐภาคเอกชนส่วนราชการต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนตำบลท่าสาปทุกท่าน ผมและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com