กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

474 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กฎหมายหลัก

พระราชบัญญัติเทศบาล

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545

ด้านการเมือง การปกครอง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ด้านการบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ

กฎหมายอื่นๆ

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติการผังเมือง

 

Powered by MakeWebEasy.com