ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาป เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยัน สถานะการมีชีวิตของผู้สูงอา ยุและผู้พิการ 

65 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศบาลตำบลท่าสาปขอความร่วม มือผู้ที่ได้ดำเนินการลงทะเ บียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผ ู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  มาแสดงตนเพื่อยืนยันสถานะกา รมีชีวิตอยู่ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลท่าสาป โดยนำหลักฐานดังแสดงไว้ในปร ะกาศที่แนบมานี้

Powered by MakeWebEasy.com