ตาดีกาบ้านเรา

299 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"ตาดีกา"เป็นสถาบันในชุมชนมุสลิม มีวัตถุประสงค์ปลูกฝังหลักการศาสนาเบื้องต้น ให้เด็กๆ เป็นมุสลิมที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล นับถือศาสนาอิสลาม ยึดหลักอัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต โรงเรียนตาดีกาจึงเป็นสถานที่จำเป็นสำหรับผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ศาสนาอิสลามจึงกำหนดหน้าที่บิดามารดาอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้มีความรู้เรื่องของศาสนา ถ้าพ่อแม่ไม่มีความรู้เท่าที่ควร ก็ต้องหาคนที่มีความรู้มาทำหน้าที่เสริม

โรงเรียนตาดีกาจึงรับหน้าที่นี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งโรงเรียนตาดีกาจะมีอยู่แทบทุกพื้นที่ในตำบลท่าสาป ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่มัสยิดเป็นศูนย์จัดตั้ง มีการสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ และมีโต๊ะอิหม่ามหรือหนุ่มสาวที่มีความรู้ มารับหน้าที่เป็นครูผู้สอน

Powered by MakeWebEasy.com