ภาพรวมของการบริหารงานในเทศบาลตำบลท่าสาป

83 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาพรวมของการบริหารงานในเทศบาลตำบลท่าสาป

      เทศบาลตำบลท่าสาป เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่มีพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน มีศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเทศบาลตำบลท่าสาป จึงได้มีการดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเพศ อายุ ศาสนา หรือเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย แต่ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตน เพื่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนถาวร

แนวทางในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาป

เพื่อนำพาเทศบาลตำบลท่าสาปไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย “สร้างสังคมดี มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด THASAP Life (วิถีท่าสาป) ดังนี้

T : Technology and Innovation         ส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

H : Harmonization                                ผสมผสานกลมกลืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

A : Art and Culture                               ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

S : Sustainable                                       มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
A : Agenda and Area                           เข้าถึงประเด็นและเข้าถึงพื้นที่

P : Partnership                                      การเป็นหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกัน

นโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ

เป็นนโยบายการส่งเสริมงานพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี  แนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
1.1.  ด้านการศึกษา
1.1.1.           พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา  ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี อาหารให้ถูกสุขลักษณะที่ดี และมีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลเด็กเล็กให้เติบโตอย่างสมวัย
1.1.2.           ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป โดยการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการภาคฤดูร้อน โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา เป็นต้น
1.1.3.           ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาปเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน
1.1.4.           ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาปให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้ามาศึกษาและสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง
1.1.5.           ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลท่าสาป

1.2. ด้านการกีฬา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1.2.1             ส่งเสริมด้านการกีฬา จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน ประชาชน จัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่สันทนาการ
1.2.2             ส่งเสริมด้านศาสนาอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป ให้เกิดความสันติสุข โดยการนำหลักศาสนามาใช้ ดังเช่น โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชนทั้งศาสนาอิสลามและพุทธ โครงการจัดงานตามประเพณีทางด้านศาสนาของชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ     เป็นต้น
1.2.3             ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ดังเช่น การจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมของตำบลท่าสาป งานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น
1.2.4             ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปให้มีประสิทธิภาพ


1.3  ด้านการสาธารณสุข

1.3.1             เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย โดยการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพที่ดี
1.3.2             ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ ดังเช่น การรณรงค์สร้างความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย
1.3.3             ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้
1.3.4             พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุข และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสตรีอาสาสมัคร ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ทบทวนการเพิ่มพูนความรู้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
1.3.5             ส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
1.3.6             ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตรายและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
1.3.7             พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาตอร่อย
1.3.8             ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด


1.4   ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จะดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย โดยการจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าสาป ให้มีความพร้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุร้ายและได้รับความเดือดร้อน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อ   เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน

2.      นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมการค้า กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

2.1.        จัดให้มีตลาดชุมชนและสานต่อตลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นท่าแพดั้งเดิมของท่าสาป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของชุมชนและจังหวัดยะลา

2.2.        ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยนำความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาฝีมือและรูปแบบของสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมความรู้ด้านผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมความรู้การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมสนับสนุน

2.3.        ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนและใช้ในการประกอบอาชีพ

2.4.        การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ        ตามนโยบายที่วางไว้ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม การให้บริการชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

3.      นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

3.1          พัฒนาและปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง

3.2          ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง

3.3          ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรักษาความสะอาด ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย จัดกิจกรรมการพัฒนารักษาความสะอาดร่วมกัน การประกวดบ้านสะอาดหน้าบ้าน   น่ามองและน่าอยู่

3.4          สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กร ภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การบำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.5          สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.6          สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

4.      นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

4.1.        โครงการขุดลอกก่อสร้างปรับปรุงคลอง คูระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป

4.2.        โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเดินเท้าย่านชุมชนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร

4.3.        โครงการติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.4.        สานต่อโครงการประปา เพื่อให้มีระบบน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

4.5.        ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

4.6.        จัดให้มีเครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงที่ตั้งของชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5.      นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

5.1.        ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์”

5.2.        ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โดยจัดให้คน งาน ตำแหน่ง มีความเหมาะสมให้มีการกระจายอำนาจ สร้างบรรยากาศในการทำงาน ส่งเสริมหลักคุณธรรมคือความถูกต้องดีงาม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมอันดีงาม โดยใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน

5.3.        ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยใช้ระบบกฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเหมาะสมกับบริบทของสังคมในท้องถิ่น

5.4.        มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน

5.5.        มุ่งเน้นการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ

5.6.        ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.7.        ส่งเสริมการบริหารงานด้านความโปร่งใส โดยเปิดเผยทั้งกระบวนการและข้อมูลข่าวสารสร้างความไว้วางใจ รับรู้กลไกการทำงาน สร้างกระบวนการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

5.8.        ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.9.        ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าสาปให้ เป็นแนวร่วมคนรุ่นใหม่ในการดำเนินงานทุก ๆ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเทศบาลสู่การสร้างสังคมดี มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน

5.10.    ส่งเสริมและสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

5.11.    สนับสนุนให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เพื่อการประสานงานและดำเนินการในโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น

Powered by MakeWebEasy.com