สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาป

11180 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักปลัด

นายชานนท์  สาและ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป
นายอุสมาน  บือราเฮง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นางดวงพร  จันทร์ประสิทธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางกะตีนี  สแลมัน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางนารีรัตน์  กล่าวเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางซูวารีย๊ะ  สามะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายสมเกียรติ  นำอุทิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวกรองแก้ว  อารมย์ดี
นิติกร

นางวราภรณ์  เพชรช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน      
ชำนาญงาน

 
นายอุสมาน  แวหะยี
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวมารีนา  เจ๊ะดาโอ๊ะ
นักจัดงานทั่วไป
 
นางสาวญาวีตา  มะหลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายมะกือตา  สุหลง
พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)
 
 
นางสาวดารูณี  นิตา
พนักงานจ้างทั้วไป

 
นายมะยามิง  หะยีมะลี
พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาววีนัส  อิสลามานุวัตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 
นายการิม  อาบูจะแน
พนักงานขับรถยนต์
นายดอสะ  สาและ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายอับดูตอเละ  ปูโยะ
พนักงานขับรถยนต์
นายนายอิบรอเฮง  ลาเต๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอับดุลย์เลาะ  ตาเฮ
ยาม
นายอุสมาน  เซ็งโอ๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
  
 นายมะดารี  ปาติง
นักการภารโรง
 
 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com