สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาป

11723 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักปลัด

นายชานนท์  สาและ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป
นายอุสมาน  บือราเฮง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

นางดวงพร  จันทร์ประสิทธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางกะตีนี  สแลมัน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกัญณิชา ชูปลื้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางซูวารีย๊ะ บินยูโซ๊ะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมเกียรติ  นำอุทิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางมารีนา เจ๊ะดาโอะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายดาเสร เหมยา
นิติกรปฏิบัติการ

นายมะกือตา  สุหลง
พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ) 

นางวราภรณ์ เพชรช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    ชำนาญงาน

นางสาวกูมัซเราะฮ์ อีแต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวญาวีตา  มะหลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดารูนี นิตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางสาววีนัส อิสลามานุวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวฮานีฟาร์ ดอเลาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com