ข้อมูลทั่วไป

Last updated: Nov 29, 2018  |  10427 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง/พื้นที่อาณาเขต
 


ตำบลท่าสาป   ตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอเมืองยะลา  ห่างจากตัวอำเภอประมาณกิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ  13.48  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 8,500 ไร่ 
          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.พร่อน , ต.ยุโป , อ.เมือง
          ทิศใต้   ติดต่อกับ ต.สะเตงนอก , ต.บันนังสาเรง , อ.เมือง
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต.สะเตงนอก , ต. สะเตง , อ.เมือง
          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.หน้าถ้ำ , ต.ลิดล , อ.เมือง

ภูมิประเทศ
          ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลท่าสาป  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ  แม่น้ำปัตตานี  ทำให้ช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมทุกปี  ในอดีตที่ผ่านมา  เช่นปี
พ.ศ.2510,2543 และล่าสุดเมื่อปี  พ.ศ.2548  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่  ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายเป็นอย่างมาก
 
ลักษณะภูมิอากาศ
         ตำบลท่าสาปตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะออกเฉียงใต้ทำให้มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น  มี  2  ฤดู  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 23.1 องศาเซลเซียล และสูงสุดเฉลี่ย 32.7 องศาเซลเซียล   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2.281.6 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 135 วัน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ฝนตกชุกมากที่สุด


การปกครอง
      ตำบลท่าสาป  มีทั้งหมด  6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
      1. บ้านท่าสาป  พื้นที่  2.64 ตารางกิโลเมตร
      2. บ้านปายอ  พื้นที่  2.37 ตารางกิโลเมตร
      3. บ้านลิมุด  พื้นที่  2.55 ตารางกิโลเมตร
      4. บ้านสาคอ  พื้นที่  2.67 ตารางกิโลเมตร
      5. บ้านปือเราะ  พื้นที่  1.61 ตารางกิโลเมตร   
      6. บ้านก่ำปั่น  พื้นที่  1.64 ตารางกิโลเมตร


 

ตารางแสดงจำนวนประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
หลังคาเรือน
จำนวนประชากร รวม
ชาย

หญิง

1 บ้านท่าสาป 412 770 896 1,666
2 บ้านปายอ 134 359 370 729
3 บ้านลิมุด 323 775 774 1,549
4 บ้านสาคอ 328 829 912 1,741
5 บ้านปือเราะ 177 554 472 1,026
6 บ้านก่ำปั่น 119 306 292 598
รวม 1,493 3,593 3,716 7,309

 

สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ

        ระชากรในตำบลท่าสาป  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยอาศัยแรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก  คิดเป็นร้อยละ  64.94  ของประชากรในวัยแรงงานจากนี้บางส่วนของประชากรประกอบอาชีขายแรงงาน  โดยไปรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองหลวงหรือองค์กรธุรกิจอื่นในเขตเทศบาลนครยะลา

 หน่วยองค์กรธุรกิจในเขตตำบลท่าสาป
              ธนาคาร                       -   แห่ง
              โรงแรม                        -   แห่ง
              ปั๊มน้ำมันก๊าซ              3   แห่ง
              โรงงานอุตสาหกรรม   5   แห่ง
              โรงสี                            -   แห่ง
               ธุรกิจยานยนต์            1   แห่ง
สภาพสังคม
     การศึกษา

             โรงเรียนประถมศึกษา                      3   แห่ง
             โรงเรียนมัธยมศึกษา                        -   แห่ง
             โรงเรียนอาชีวศึกษา                        -   แห่ง
             โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                      -   แห่ง
             ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    3   แห่ง
             ห้องสมุดประชาชน                           -   แห่ง
 การสาธารณสุข
            โรงพยาบาลขนาดเตียง                     -   แห่ง
             สถานีอนามัยประจำตำบล               1   แห่ง
             สถานพยาบาลเอกชน                      -   แห่ง     
             ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                    -   แห่ง
             อัตราการมีส้วมใช้                            ร้อยละ 90
สถาบันองค์กรทางศาสนา
            วัด/สำนักสงฆ์          2   แห่ง
            มัสยิด                      7   แห่ง
            ศาลเจ้า                    -   แห่ง
            โบสถ์                       -   แห่ง
       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             สถานีตำรวจ           -   แห่ง
             สถานีดับเพลิง        -   แห่ง

 


Powered by MakeWebEasy.com