ข้อมูลชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาป

9543 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน
     
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน      1  แห่ง
       กลุ่มแม่บ้าน               2  แห่ง
       ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร     1  แห่ง
       ชมรมสาธารณสุข         1  แห่ง
       เครือข่ายเยาวชนตำบล   1  แห่ง
       ชมรมตาดีกา              1  แห่ง
       ศูนย์กีฬาตำบล            1  แห่ง
       ศูนย์เยาวชนตำบล        1  แห่ง


จุดเด่นของพื้นที่
     

  1. ตำบลท่าสาปมีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลนครยะลา  อันเป็นชุมชนเมืองใหญ่ทำให้ความเจริญด้านวัตถุได้ขยายเข้าสู่ตำบลในระดับหนึ่ง  และสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรยังเป็นสังคมชนบท  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีความเคร่งครัดทางศาสนา
  2. สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นราบ  มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน  5  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1,2,3,4  และ  5  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากดินมีคุณภาพดีและมีน้ำตลอดทั้งปี  พืชที่ปลูกได้แก่  ยางพารา  ผลไม้  ได้แก่  ทุเรียน  ลองกอง
  3. สถานที่ท่องเที่ยง
    - ตลาดท่าแพท่าสาป
    - ชุมชนเมืองเก่า
    - ทางเลียบแม่น้ำปัตตานี
          

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
            มีถนนจำนวน  27  สาย  เป็นดินลูกรัง  8  สาย  เป็นถนนลาดยาง  5  สาย  เป็นถนนคอนกรีต  14  สาย
การโทรคมนาคม
             โทรศัพท์สาธารณะ   4   แห่ง
              หอกระจายข่าว    6   แห่ง
การไฟฟ้า
             มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  6  หมู่บ้าน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
             บ่อน้ำดื่ม    571   แห่ง
             บ่อโยก     7   แห่ง
             บ่อบาดาลและแหล่งน้ำประเภทอื่นๆ 36   แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรในพื้นที่
            ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบต่างๆเช่น  ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร  ใช้ในอุตสาหกรรม  ให้เป็นที่อยู่อาศัยและในเชิงพาณิชย์  ทรัพยากรดินในเขต  อบต. จัดว่าอยู่ในคุณภาพของดินสูง ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำที่ไหลผ่านในเขต  อบต.  ท่าสาป  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่แห่งตลอดปี  เกษตรสามารถใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำได้ตลอดทั้งปี

สภาพปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            1. ต้องการเส้นทางคมนาคมที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
            2. ต้องการมีไฟฟ้าตามถนนอย่างเพียงพอ
            3. ต้องการให้มีระบบชลประทาน
            4. ต้องการให้มีโทรศัพท์ทุกหมู่บ้าน  และต้องการตู้โทรศัพท์อย่างเพียงพอ
            5. ต้องการระบบประปาที่สามารถผลิตน้ำอย่างมีคุณภาพและทั่วทุกหมู่บ้าน
            6. ต้องการทางระบายน้ำอย่างเพียงพอ
            7. ต้องการสถานศึกษาอย่างเพียงพอ

ด้านคุณภาพชีวิต
           1. ให้ความรู้และกระตุ้นเยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
           2. ต้องการสนามกีฬาและที่พักผ่อนสาธารณะ

ด้านรายได้ราษฎร  
          1. ต้องการให้มีการจัดการฝึกอบรมแก่ราษฎร
          2. ต้องการให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com