กองคลัง

Last updated: Mar 16, 2017  |  8200 จำนวนผู้เข้าชม  |  โครงสร้างการบริหารงาน

กองคลัง


กองคลัง
 
           
นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวพรรณราย  คงประเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นางสาวกมลมาลย์  กือมอ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
นางสาวสูนี  ยุนุ
นักวิชาการพัสดุ

 
นางรูศรีดา  ลาเต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
นายฮัมดาน  คาเร็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 
 
นางฟารีดะห์  บือราเฮง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ลูกจ้างประจำ)
 
นางสาวยามีลา  แยนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


 
นายมะรอนิง  ตาเฮ
ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com