วันเด็ก 2553

2700 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2553
วัน พฤหัสบดี  ที่  14  มกราคม  2553
ณ โรงเรียนบ้านาท่าสาป  หมู่ที่  1  ตำบลท่าสาป 
อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

     
       เมื่อวัน  พฤหัสบดี  ที่  14  มกราคม  2553  ที่ผ่านมา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2553  ขึ้น  ณ   โรงเรียนบ้านท่าสาป  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา  โดยมีนายมะสดี  หะยีปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้เชิญ
       นายกฤษฎา  บุณราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้มี

วัตถุประสงค์ดังนี้
     1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน  รื่นเริง  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และตระหนักในสิทธิหน้าที่  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคมสติปัญญา  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และห่างไกลจากยาเสพติด
     3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา  เด็กและเยาวชน
     4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
     ในการจัดงานครั้งนี้  ได้รับอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปและจากหน่วยพัฒนาสันติ  ที่ ๔๗-๑  โดยได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าสาป  โรงเรียนบ้านลิมุด  โรงเรียนบ้านสาคอ  และ  ได้รับความร่วมมือ   และสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา,   หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗,หน่วยพัฒนาสันติที่ ๔๗-๙ , ๔๗-๑๒ , ๔๗-๑๗  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา  อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน บุคคล  ห้างร้าน  และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม  ของขวัญ  ของรางวัล  อีกทั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา  ที่ได้อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร
 

Powered by MakeWebEasy.com