เข้าสุนัตหมู่ประจำตำบลท่าสาป ครั้งที่ 1

6520 จำนวนผู้เข้าชม  | 


โครงการ  เข้าสุนัตหมู่ประจำตำบลท่าสาป  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๓
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
๑. ชื่อโครงการ
    
          “โครงการ เข้าสุนัตหมู่ประจำตำบลท่าสาป ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓”

๒. หลักการและเหตุผล
    การเข้าสุนัต  หรือ  มาโซ๊ะยาวี  หรื่อ  ฆีซาน  เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ดังนั้นการเข้าสู่พิธีเข้าสุนัตนิยมทำในวัยเด็ก  เพื่อความสะอาดของร่างกาย  ในสมัยก่อน  ชาวมุสลิมส่วนมากนิยมเข้าพิธีสุนัตกับหมอแผนโบราณหรือที่มุสลิมเรียกว่า “โต๊ะมูเด็ง” แต่ในปัจจุบันเพื่อความสะดวกจึงใช้แพทย์มุสลิมเป็นผู้ทำพิธีการเข้าสุนัต
    ดังนั้น  เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนาอิสลาม  และช่วยเหลือสนับสนุนเด็กในตำบล  ให้ดำรงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม  ตลอดจนช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ทั้งนี้  เนื่องจากค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
    ๓.๑  เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนาอิสลาม
    ๓.๒ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กในตำบลให้ดำรงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติตามศาสนาอิสลาม
    ๓.๓ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการรักษาพยาบาลเด็กที่เข้าพิธีกรรม

๔.  เป้าหมาย
     เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าสาป  จำนวน  ๑๗  คน

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
     วันจันทร์  ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๓   ณ  โรงเรียนบ้านท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com