การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

2648 จำนวนผู้เข้าชม  | เรื่อง  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรง

ตำแหน่งที่ว่างจำนวน  2  อัตราดังนี้
      1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ระดับ  1 – 3  จำนวน 1 อัตรา
      2. นายช่างโยธา   ระดับ  2 – 4  จำนวน 1 อัตรา
 
  หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์ที่จะโอน(ย้าย)  ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น  ให้ส่งคำขอร้องโอน (ย้าย) พร้อมหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7565-1040

Powered by MakeWebEasy.com