นโยบายผู้บริหาร ปี 2551

2471 จำนวนผู้เข้าชม  |   นโยบายการบริหาร
 
         
          1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง  ถนน  คูระบายน้ำ  ไฟฟ้า  แสงสว่าง  ประปาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

       2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
           ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
 
       3. นโยบายด้านสังคม
           3.1 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ  ตามศักยภาพและความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมือง
           3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  ปรับปรุงแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำปัตตานี  ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
           3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขด้วยการจัดกิจกรรม  ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   โดยร่วมกับสถานีอนามัยตำบลท่าสาป
           3.4 ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
           3.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  สนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์ อาหาร  ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ตำบลและหน่วยงานอื่นตามที่กฎระเบียบจะทำได้  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
          3.6 ส่งเสริมความสามัคคี  ในตำบล  ให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรักใคร่ปรองดองกัน

       4. นโยบายด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม
           4.1 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  เพื่อพัฒนาตำบลท่าสาปให้น่าอยู่
           4.2 จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
           4.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเสริมสร้างให้สวยงามน่าอยู่
 
       5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
           5.1 จัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานให้บริการประชาชน  และรองรับ  บุคลากร  ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต  เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบไม่เพียงพอในการรองรับกิจกรรมในอนาคต
          5.2 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อสามารถให้บริการแก่ปรดชาชน  สร้างความเข้าใจ  และ  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
          5.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดเก็บภาษีอากรให้ถูกต้องและยุติธรรม
          5.4 ปรับปรุงและพัฒนาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว
          5.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย  เพื่อนำไปสู่การบริหารงานอย่างโปร่งใส

 


Powered by MakeWebEasy.com