นโยบายผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2555

5866 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายผู้บริหาร


1.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
  เป็นนโยบายการส่งเสริมงานพัฒนา ด้านการศึกษา  ด้านการกีฬา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
1.1   ด้านการกีฬา
1.       พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา  ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีการจัดการเรียน
การสอนและอุปกรณ์ที่ดี  มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลเด็กเล็กให้เติมโตอย่างสมวัย
2.       ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของประเทศเพื่อนบ้าน ดังเช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาการภาคฤดูร้อน โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา เป็นต้น
3.       ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาปเพื่อดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน
1.2   ด้านการกีฬา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1.       ส่งเสริมด้านการกีฬา จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน รวมทั้งกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
2.       ส่งเสริมด้านศาสนาอย่างถึง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาปให้เกิด
ความสันติสุ โดยการนำหลักศาสนามาใช้ ดังเช่น โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชนทั้งศาสนาอิสลามและพุทธ โครงการจัดงานตามประเพณีทางด้านศาสนาของชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น
3.       ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ดังเช่น การจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมของตำบลท่าสาป งานประเพณีต่างๆ เป็นต้น
1.3   ด้านการสาธารสุข
1.       เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย โดยการปรับปรุงพื้นที
สาธารณะให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพที่ดี
2.       ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพของบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ ดังเช่น การรณรงค์
สร้างความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3.       ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได้
4.       พัฒนาศักยภาพทางด้านสาธารณสุขมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ
อนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสตรีอาสาสมัคร การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และการฝึกอบรมทบทวนการเพิ่มพูนความรู้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
1.4   ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความพร้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุร้ายและได้รับความเดือดร้อน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น
2. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
          เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมการค้า กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐิอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
2.1 จัดให้มีตลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นท่าแพดั้งเดิมของท่าสาป ให้เป็น “ตลาดริมน้ำ” พร้อมลานวัฒนธรรมที่นำศิลปะท้องถิ่นมาแสดง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลท่าสาปและจังหวัดยะลาในอนาคต
2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยนำความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือและรูปแบบของสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมความรู้การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2.3 การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบายที่วางไว้ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การให้บริการชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
3. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
3.1 พัฒนาและปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง
3.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรักษาความสะอาด ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย จัดกิจกรรมการพัฒนารักษาความสะอาดร่วมกัน การประกวดหน้าบ้านน่าอยู่
3.4 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กร ภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การบำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.5 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          เป็นนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
          4.1 สานต่อโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่และปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป
          4.2 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเดินเท้าย่านชุมชนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร
          4.3 สารต่อโครงการติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          4.4 สานต่อโครงการประปา เพื่อให้มีระบบน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
          4.5 ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
          4.6 จัดให้มีเครื่องหมายจราจร ป้ายแสดงที่ตั้งของชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
          เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
          5.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โดยจัดให้คน งาน ตำแหน่ง มีความเหมาะสมให้มีการกระจายอำนาจ สร้างบรรยากาศในการทำงาน ส่งเสริมหลักคุณธรรมคือความถูกต้องดีงาม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมอันดีงาน โดยใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
          5.2 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยใช้ระบบกฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเหมาะสมกับบริบทของสังคมในท้องถิ่น
          5.3 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน
          5.4 มุ้งเน้นการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ
          5.5 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5.6 ส่งเสริมการบริหารงานด้านความโปร่งใส โดยเปิดเผยทั้งกระบวนการและข้อมูลข่าวสารสร้างความไว้วางใจ รับรู้กลไกการทำงาน สร้างกระบวนการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
          5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
          5.8 ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์”
          5.9 จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ
          5.10 สนับสนุนให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เพื่อการประสานงานในโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น

 

Powered by MakeWebEasy.com