วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

4533 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลท่าสาป ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของตำบล  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  การพัฒนาเทศบาลตำบลเพื่อกำหนดเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่ต้องการเกิดขึ้นในอนาคต  ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และสามารถแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นได้ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ  โดยวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าสาป ได้แก่
“ตำบลก้าวหน้า    การศึกษาก้าวไกล    ประชาชนมีรายได้    ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น  รักษ์สิ่งแวดล้อม”


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. มีการจัดการด้านการเกษตร  แบบ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
 2. อนุรักษ์  พัฒนา  ฟื้นฟู  และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 4. ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 6. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 7. การดูแลรักษาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 8. การพัฒนาเมืองน่าอยู่  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อพัฒนางานด้านการการเกษตร  แบบ “ทฤษฎีใหม่” ยึดหลักพอเพียงและพึ่งตนเองได้
 2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น
 5. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างถั่วถึง
 6. ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยกรธรรมชาติแบบยั่งยืน
 7. พัฒนาเมืองน่าอยู่  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานPowered by MakeWebEasy.com