โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

6500 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเด่น


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
วัน  จันทร์  ที่  26  เมษายน  2553
หมู่ที่  1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

 
 
             เมื่อวันที่  26  เมษายน  2553  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  โดยมีนายชานนท์  สาและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเป็นผู้กล่าวรายงาน  เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  ได้ตระหนักถึงปัญหาของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ซึ่งทั้งหมดก็มีผู้เข้าอบรมโครงการครั้งนี้  จำนวน  70  คน  ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจำนวน  5  วัน  รวมทั้งสิ้น  35  ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  26 – 30 เมษายน 2553 
  วัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ขึ้น 
       1. เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
      2. เพื่อให้หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนที่จัดขึ้นมามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยทางอากาศ  ภัยจากการก่อวินาศกรรม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
      3. เพื่อให้หน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้งขึ้นเป็นกำลังเสริม  หรือกำลังสมทบกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง
     ในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม  อาทิเช่น  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย  อุตุนิยมวิทยา  การปฐมพยาบาล  ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com