โครงการ หนูน้อยในโลกกว้าง ประจำปี ๒๕๕๓

3836 จำนวนผู้เข้าชม  | โครงการ  หนูน้อยในโลกกว้าง  ประจำปี  ๒๕๕๓
(กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)


 

           
           การพัฒนาเด็กและเยาวชน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้าน  ซึ่งนอกจากการให้การฝึกอบรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะต่างๆ  แล้ว  การให้ความรู้จากประสบการณ์จริงแก่เด็กนักเรียน  เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญควบคู่กับการอบรมสั่งสอนแก่เด็กนักเรียน
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดประสบการณ์  หรือกิจกรรมต่างๆ  ให้กับเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ได้ลอง  ได้สัมผัส  และได้เห็นด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมจริง  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  จึงได้จัดโครงการ  “หนูน้อยในโลกกว้าง”ประจำปี ๒๕๕๓ (กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ขึ้น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป   เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวประสบการณ์จริง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย  เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรูลฮูดามีความก้าวหน้าและสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน    ซึ่งจัดขึ้นภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  ณ  อุทยานเรียนรู้  TK  Park  Yala  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลาและสนามโรงพิธีช้างเผือก  โดยมีนักเรียนที่ร่วมโครงการทั้งหมด  ๔๐  คน

 


Powered by MakeWebEasy.com