ข้อมูลด้านศาสนา เทศบาลตำบลท่าสาป

8280 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชากรตำบลท่าสาปร้อยละ 86 จะนับถือศาสนาอิสลาม และอีกร้อยละ 14 จะนับถือศาสนาพุทธ โดยภายในตำบลมีศาสนสถานรองรับไว้เพื่อประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา

ศาสนาอิสลาม

ในตำบลหรือหมู่บ้านของชาวไทยมุสลิมจะมีมัสยิดหรือสุเหร่าประจำตำบล มีขนาดใหญ่เล็กใหญ่สวยงามตามฐานะของชาวบ้านในชุมชน โดยมีไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะพระผู้เป็นเจ้าหรือทำละหมาดร่วมกันทุกเวลา ทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอบรมคุณธรรม ในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ ใช้เป็นที่อบรมสั่งสอนเยาวชนในด้านวิชาการศาสนา เป็นที่ประชุมชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับงานของมัสยิด หรือรับทราบนโยบายของทางราชการ

ศาสนสถานของศาสนาอิสลามในตำบลท่าสาป มีดังนี้

1.    มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู  หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป  
       อิหม่าม  คือ  นายดาโอ๊ะ   ฮิแต 
       บิหลั่น  คือ  นายฮูเซ็ง   ฮิแต  
       คอเต็บ   คือ  นายอับดุลกอเดร์   ฮิแต

2.     มัสยิดดารุลอีหม่าม  หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป 
        อิหม่าม   คือ นายซะอูดี   แวเงาะ 
        บิหลั่น    คือ  นายอดุลย์   สะอิ  
        คอเต็บ    คือ  นายอิสมาแอ   กาซอ


3.     มัสยิดนูรุลฮูดา  หมู่ที่ 2 บ้านปายอ
        อิหม่าม   คือ นายอับดุลรอเซะ  เจะแต 
        บิหลั่น    คือ  นายมะซุกรีย์   มะหลี  
        คอเต็บ    คือ  นายอาหามะ   ซาและ


4.     มัสยิดดารุสลาม  หมู่ที่ 3  บ้านลิมุด 
        อิหม่าม   คือ  นายอาซิ   สุหลง 
        บิหลั่น    คือ  นายอับโดะเลาะ  เด็ง  
        คอเต็บ    คือ  นายมะหะมะ   โต๊ะเฮง


5.     มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส หมู่ที่ 3 บ้านลิมุด  
        อิหม่าม   คือ  นายอาซิ   สุหลง 
        บิหลั่น    คือ  นายอับโดะเลาะ  เด็ง  
        คอเต็บ    คือ  นายมะหะมะ   โต๊ะเฮง


6.     มัสยิดยาแมะสาคอ  หมู่ที่ 4  บ้านสาคอ
        อิหม่าม   คือ  นายมุสตอปา   ยะลาแป 
        บิหลั่น    คือ  นายแวหะมะ   แลแง  
        คอเต็บ    คือ  นายดอรอยะ   กาเซ็ง


7.     มัสยิดดารูลกอเราะ  หมู่ที่ 5  บ้านปือเราะ
        อิหม่าม   คือ  นายมูฮัมหมัดไซดี   เจ๊ะอาลี
        บิหลั่น    คือ  นายอับดุลเลาะ  กือเต๊ะ  
        คอเต็บ    คือ  นายมาหะมุ   โย๊ะ


8.     มัสยิดยามีตุลอันนะห์ หมู่ที่ 6  บ้านกำปั่น
        อิหม่าม   คือ  นายอับดุลรอแม   มะมิง
        บิหลั่น    คือ  นายฮูเซ็น  โตะเฮง  
        คอเต็บ    คือ  นายอารีฟฮูเซ็น   เจ๊ะแม
ศาสนาพุทธ
ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธในตำบลท่าสาป จะมีวัดซึ่งเป็นศาสนสถานเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยภายในตำบลจะมีวัดทั้งหมด 1 แห่ง ได้แก่

วัดดิตถมงคล  หมู่ที่ ๑  บ้านท่าสาป
เจ้าอาวาส   คือ  พระครูประโชตธรรมานุยุท
Powered by MakeWebEasy.com