สถานที่สำคัญทางศาสนา

Last updated: Nov 29, 2018  |  6904 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่สำคัญทางศาสนา


 


ด้านศาสนา
              ประชากรตำบลท่าสาปร้อยละ  ๘๖   นับถือศาสนาอิสลาม   โดยมีศาสนสถานไว้สำหรับประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา ในตำบลหรือหมู่บ้านของชาวไทยมุสลิมจะมีมัสยิด  หรือสุเหร่าประจำตำบลหรือหมู่บ้านของตน มีขนาดใหญ่เล็กสวยงามตามฐานะของมุสลิมโดยส่วนรวมในตำบลหรือหมู่บ้านนั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะพระผู้เป็นเจ้าหรือทำละหมาดร่วมกันทุกเวลา นอกจากจะใช้เป็นที่มนัสการต่อพระผู้เป็นเจ้า (ละหมาด) วันละ ๕ เวลาแล้ว ยังใช้ในการอบรมธรรม ในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ ใช้เป็นที่อบรมสั่งสอนเยาวชนในด้านวิชาการศาสนา ใช้เป็นที่ประชุมชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับงานของมัสยิด หรือรับทราบนโยบายของทางราชการ สำหรับศาสนสถานในตำบลท่าสาป มีดังนี้
  -    มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู   ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๑  บ้านท่าสาป  
  -    มัสยิดดารุลอีมาน  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๑  บ้านท่าสาป
  -    มัสยิดนูรุลฮูดา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๒  บ้านปายอ  (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน)
  -    มัสยิดดารุสสลาม    ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๓  บ้านลิมุด
  -    มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส   ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๓  บ้านลิมุด
  -    มัสยิดยาแมะสาคอ    ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๔  บ้านสาคอ
  -    มัสยิดดารุลกอเราะ  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๕  บ้านปือเราะ 
  -    มัสยิดยามีอาตุลยอันนะห์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๖  บ้านกำปั่น
 
มัสยิดในตำบลท่าสาป๑.   มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู  หมู่ที่๑ บ้านท่าสาป  
       อิหม่าม  คือ  นายดาโอ๊ะ   ฮิแต 
       บิหลั่น  คือ  นายฮูเซ็ง   ฮิแต  
       คอเต็บ   คือ  นายอับดุลกอเดร์   ฮิแต
 
ภาพที่ ๒.๑   มัสยิดยาแมะกำปงฮูลู

๒.   มัสยิดดารุลอีหม่าม  หมู่ที่ ๑ บ้านท่าสาป 
        อิหม่าม   คือ นายซะอูดี   แวเงาะ 
        บิหลั่น    คือ  นายอดุลย์   สะอิ  
        คอเต็บ    คือ  นายอิสมาแอ   กาซอภาพที่ ๒.๒   มัสยิดดารุลอีหม่าม
๓.   มัสยิดนูรุลฮูดา  หมู่ที่ ๒ บ้านปายอ
        อิหม่าม   คือ นายอับดุลรอเซะ  เจะแต 
        บิหลั่น    คือ  นายมะซุกรีย์   มะหลี  
        คอเต็บ    คือ  นายอาหามะ   ซาและ
ภาพที่ ๒.๓   มัสยิดนูรุลฮูดา

๔.   มัสยิดดารุสลาม  หมู่ที่ ๓  บ้านลิมุด 
        อิหม่าม   คือ  นายอาซิ   สุหลง 
        บิหลั่น    คือ  นายอับโดะเลาะ  เด็ง  
        คอเต็บ    คือ  นายมะหะมะ   โต๊ะเฮง ภาพที่ ๒.๔   มัสยิดดารุลสลาม
๕. มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส หมู่ที่ ๓ บ้านลิมุด  
        อิหม่าม   คือ  นายอาซิ   สุหลง 
        บิหลั่น    คือ  นายอับโดะเลาะ  เด็ง  
        คอเต็บ    คือ  นายมะหะมะ   โต๊ะเฮงภาพที่ ๒.๕   มัสยิดยามาลโต๊ะดูรัส
๖.   มัสยิดยาแมะสาคอ  หมู่ที่ ๔  บ้านสาคอ
        อิหม่าม   คือ  นายมุสตอปา   ยะลาแป 
        บิหลั่น    คือ  นายแวหะมะ   แลแง  
        คอเต็บ    คือ  นายดอรอยะ   กาเซ็งภาพที่ ๒.๖   มัสยิดยาแมะสาคอ

 
๗.   มัสยิดดารูลกอเราะ  หมู่ที่ ๕  บ้านปือเราะ
        อิหม่าม   คือ  นายมูฮัมหมัดไซดี   เจ๊ะอาลี
        บิหลั่น    คือ  นายอับดุลเลาะ  กือเต๊ะ  
        คอเต็บ    คือ  นายมาหะมุ   โย๊ะภาพที่ ๒.๗   มัสยิดดารูลกอเราะ
 
๘.   มัสยิดยามีตุลอันนะห์ หมู่ที่ ๖  บ้านกำปั่น
        อิหม่าม   คือ  นายอับดุลรอแม   มะมิง
        บิหลั่น    คือ  นายฮูเซ็น  โตะเฮง  
        คอเต็บ    คือ  นายอารีฟฮูเซ็น   เจ๊ะแมภาพที่ ๒.๘   มัสยิดยามีตุลอันนะห์

วัดในตำบลท่าสาป
วัดดิตถมงคล  หมู่ที่ ๑  บ้านท่าสาป
    เจ้าอาวาส   คือ  พระครูประโชตธรรมานุยุท 

Powered by MakeWebEasy.com