สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ

95405 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญสอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
 
           ด้วยเทศบาลตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
                1. หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6 )      จำนวน 1 อัตรา
                2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5                            จำนวน 1 อัตรา
                3. ช่างไฟฟ้า 1-3/4                                                     จำนวน 1 อัตรา
 
              หากพนักงานท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป
               
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Powered by MakeWebEasy.com