รับโอนสถานีอนามัย

2329 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานีอนามัย ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2553
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
      เมื่อวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2553 มีคณะทำงานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนสถานีอนามัย ได้มาประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานีอนามัย ตำบลท่าสาปโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 คน ได้แก่
       1.นายมนัส             ดุลยพัชร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานคณะทำงาน
       2.นายมาหามะรอสีดี อุชะมิ                นักบริหารองค์การบริหาร                     รองประธานส่วนตำบลกรงปินัง
       3.นางเพลินพิศ      พงศ์ปริญญากุล   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ     คณะทำงานด้านส่งเสริมพัฒนา
       4.นายมาโนช          บุญญานุวัตร        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           คณะทำงาน
       5.นายมาหามะ        กอร์เดร์                 นายกองค์การบริหาร                            คณะทำงานส่วนตำบลบันนังสาเรง
       6.นายบุญลือ           นวลจันทร์             สาธารณสุขอำเภอยะหา                       คณะทำงาน
       7.นายภักดิ์            ศิริโภคา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          คณะทำงาน
       8.นายมะรุสะดี        ดีสาเอะ                  นายกองค์การบริหาร                            คณะทำงานส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
       9.นางปรารถนา             เมืองพิน         ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                    คณะทำงาน ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกือลอง
       10.นางวรรณา        บุรี                          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ    เลขานุการคณะทำงานด้านบริการวิชาการ
       11.นายเกียรติก้อง   รอดฉวาง           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยเลขานุการ       คณะทำงาน
 
       โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการขอรับโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมด้วย 5 องค์ประกอบหลัก (8 ตัวชี้วัด)

Powered by MakeWebEasy.com