สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2554

1422 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

ประชาสัมพันธ์เรื่องให้ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ  ประจำปี  2554


              ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ได้จัดโครงการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติประจำปี 2554  เรื่อง การแพทย์ฉุกเฉินไทย : บนเส้นทางมาตรฐาน  สู่ความถั่วถึงและยั่งยืนระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่มาตรฐาน  สามารถนำมาบูรณาการพัฒนางานให้เหมาะสมกับพื้นที่  รวมทั้งรับทราบนโยบาย / แนวทางการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  จะแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระบบการบริการเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม-เสนอผลงานวิชาการที่ http: www.emit.go.th  ทั้งนี้มีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ  1,200 บาทสำหรับผู้ลงทะเบียน – ชำระเงินก่อนวันที่11 กุมภาพันธ์  2554 และมีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท  สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงิน  ระหว่างวานที่  12 -26 กุมภาพันธ์ 2554 และสามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2965-9728-4 โทรสาร 0-2965-9780-1

Powered by MakeWebEasy.com