รับ-โอนย้ายพนักงานอบต.ท่าเรือ

2170 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ถนนแป-ระใต้ ไร่ท่อน สตูล 91150 มีความประสงค์รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา

2. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 – 5/6 ว จำนวน 1 อัตรา

3. นิติกร ระดับ 3 – 5/6 ว จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 – 4/5 จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 – 4/5 จำนวน 1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 – 4/4 จำนวน 1 อัตรา

7. ช่างโยธา ระดับ 1 – 3/4 จำนวน 1 อัตรา

 

      หากท่านใดสนใจและมีความประสงค์จะโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไปมายังสำนักงานปลัด ในวัน เวลา ราชการ

Powered by MakeWebEasy.com