โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

1592 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกาศ

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
       การรับสมัคร
       กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กรกฎาคม 2554 โดยผลงานที่ส่งจะต้องระบุ ชื่อผลงาน ชื่อสมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมทั้งภาพประกอบ วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย การนำไปใช้ประโยชน์ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไดร หรือสำเนาซีดีข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน สามารถดาวโหลด Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th
 
       ประเภทการประกวด
       ประเภทการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1.1 ระดับประถมศึกษา                    1.2 ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา     1.4 ระดับประชาชนทั่วไป
        2) ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ มี 1 กลุ่มเป้าหมายคือ
            2.1 นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
        3) ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ มี 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ
            2.1 นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
 
       รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด
รางวัลการประกวดระดับจังหวัด
        ทีมที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดในแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับรางวัลดังนี้
        รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลระดับกรุงเทพมหานคร
        ที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดในแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับรางวัลดังนี้
        รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลประกวดระดับประเทศ
        ที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดในแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับรางวัลดังนี้
        รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
        เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลชมเชย โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 
 
สามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2298 5608 โทรสาร 0 2298 5860

Powered by MakeWebEasy.com