รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555

2757 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
 

รายงานผลงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
        ไตรมาส 3     

30  เมษายน   2555
งบกระแสเงินสดอ่านเอกสาร  PDF
งบกระทบยอดอ่านเอกสาร  PDF
งบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสดอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป1อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3อ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 55อ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบอ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  PDF

31  พฤษภาคม  2555
งบกระทบยอดอ่านเอกสาร  PDF
งบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสดอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐานอ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบอ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  PDF

30  มิถุนายน  2555
งบกระทบยอดอ่านเอกสาร  PDF
งบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสดอ่านเอกสาร  PDF
งบรายได้ประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐานอ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
         ไตรมาส 4

31  กรกฎาคม  2555
งบกระทบยอดอ่านเอกสาร  PDF
งบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสดอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐานอ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบอ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  PDF

31  สิงหาคม  2555
งบกระทบยอดอ่านเอกสาร  PDF
งบทดลองอ่านเอกสาร  PDF
งบบัญชีทรัพย์สินอ่านเอกสาร  PDF
งบรับ - จ่าย เงินสดอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปอ่านเอกสาร  PDF
ใบผ่านรายการมาตรฐานอ่านเอกสาร  PDF
รับจริงประกอบงบอ่านเอกสาร  PDF
หมายเหตุประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  PDF

30 กันยายน 2555
งบทบลองอ่านเอกสาร  Excel
งบบัญชีทรัพย์สินอ่านเอกสาร  Excel
งบรับ - จ่าย เงินสดอ่านเอกสาร  Excel
เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่ายอ่านเอกสาร  Excel
งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณอ่านเอกสาร  Excel
รายละเอียด  ประกอบงบแสดงฐานะการเงินอ่านเอกสาร  Excel
งบแสดงฐานะการเงิน (แบบบัญชี)อ่านเอกสาร  Excel
หมายเหตุประกอบงบทดลองอ่านเอกสาร  Excel
 

Powered by MakeWebEasy.com