รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557

1379 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
 
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
งบทดลอง
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
         ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
         รายจ่ายรอจ่าย
         รายจ่ายค้างจ่าย
         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
 
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF

 
งบทรัพย์สิน
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบเงินสะสม
         รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
 
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF

 
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน
 
อ่านเอกสาร PDF
 

Powered by MakeWebEasy.com