รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557

Last updated: Nov 29, 2018  |  1108 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานผลงบการเงิน

รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557

 
 
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
งบทดลอง
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
         ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
         รายจ่ายรอจ่าย
         รายจ่ายค้างจ่าย
         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
 
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF

 
งบทรัพย์สิน
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบเงินสะสม
         รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
 
อ่านเอกสาร PDF
อ่านเอกสาร PDF

 
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 
อ่านเอกสาร PDF
 
งบแสดงผลการดำเนินงาน
 
อ่านเอกสาร PDF
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com