คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

2702 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือประชาชน
 
1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตรอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
7. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
8. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
10. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
11.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
13.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
14.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
15.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
16.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
17.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
18.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
19.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
20.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
21.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
22.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
23. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
24. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
25. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงานอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
26. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
27. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
28. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
29. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
30. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
31. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
32. การแจ้งขุดดินอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
33. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
34. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
35. การแจ้งถมดินอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
36. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
37. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
38. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปีอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
39. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปีอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
40. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
41. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
42. การรับชำระภาษีป้ายอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
43. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
44. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
45. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
46. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
47. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
48. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
 
49. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)อ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
50. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
51. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
52. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
53. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สองอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF
54. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สองอ่านเพิ่มเติมเอกสาร PDF

Powered by MakeWebEasy.com