pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (920 อ่าน)

2012-01-31 10:20

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความประสงรับโอน (ย้าย)
พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2557 จำนวน 11 คน ด้งต่อไปนี้
1. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-7/6ว จำนวน 1 อัตรา
2. บุคลากร ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุูล ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
9. นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
10. นาช่างเขียนแบบ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
11. นายช่างสำรวจ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
หากมีพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง และมี
ความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. คำร้องขอโอน (ย้าย) จาต้นสังกัด
2. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยยื่นเอกสานได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัด
โทรศัพท์หมายเลข 0-7557-0268 ในวันและเวลาราชาการ

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com