pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (321 อ่าน)

5 พ.ย. 2555 16:22

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสาป
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างขั่วครายรายเดือน
ด้วยโรงเรียนบ้านท่าสาป ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ศธ 04119/พิเศษ 122 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อเป็นการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดสรรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนบ้านท่าสาป จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ดังรายเอียดต่อไปนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
- ตำแหน่งอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน โรงเรียนบ้านท่าสาป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือ กรมสามัญศึกษาเดิม หรือ สาขาวิชาีชีพอื่นในสาขาวิชาขาดแคลนที่สถานศึกษาต้องการ
2.2 ไม่เป็นภิษุ สามเณร
2.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการครู พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2538
2.4 มีภูมลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน)อยู่ในจังหวัดยะลามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.5 มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2555 ในเวลาราชการ
4.เอกสารและหลักฐานที่ยื่นในวันรับสมัคร
4.1 หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
4.2 ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่น่้อยกว่า 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกน จำนวน 3 รูป
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ุถ้ามี)
5.การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 8 พฤศจิการยน 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป
8. วัน เวลา และสถานทีสอบ
จะทำการสอบสัมภาษณ์ ตามตารางที่กำหนด ต่อไปนี้
9. เงื่อนไขในการจ้างอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
9.1 ไม่ผูกพันต่อการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.2 ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง
9.3 ขออนุมัติจ้างเป็นรายปีงบประมาณตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
10.การสั่งจ้างอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
ให้ผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จึ่งขอให้ลำดับถัดไปรายงานตัวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทั้งนี้จะไม่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com