pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (410 อ่าน)

2 พ.ย. 2555 11:23

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลท่าสาป ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2496 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนมาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตาำมที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลท่าสาป เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอืนที่หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com